Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Focus Employability Services

1. Algemeen
a. Op alle rechtsverhoudingen van Focus Employability Services met haar opdrachtgevers zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.
b. Als door de opdrachtgever eigen algemene voorwaarden worden gehanteerd dan zullen deze wijken voor de onderhavige algemene voorwaarden.
c. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Focus Employability Services .
d. Focus Employability Services behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van redenen.

2. Contractspartijen, opdracht
a De opdrachtgever is degene die de opdracht verstrekt en ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd. Ingeval degene ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd niet degene is die de opdracht verstrekt, dan geldt de laatstgenoemde als de opdrachtgever. In dat geval of ingeval er twee of meer opdrachtgevers zijn, zijn beide(n) c.q. alle(n) hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen aan Focus Employability Services toekomt ter zake van vergoeding, honorarium, kosten, BTW, incassokosten, rentes en dergelijke (ongeacht de tenaamstelling van de factuur), Dit alles geldt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. De opdrachtnemer is Focus Employability Services. Alle opdrachten worden beschouwd als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde natuurlijke persoon die aan haar is verbonden, zal worden uitgevoerd.
c. Focus Employability Services geeft zo nodig aan welke aan haar verbonden perso(o)n(en) wordt/worden aangewezen om de opdracht uit te voeren. Focus Employability Services is gerechtigd om daar verandering in aan te brengen waarbij de kwaliteit van de geleverde expertise zal blijven gewaarborgd, en geen kostenverhoging zal optreden.
d. Alle offertes van Focus Employability Services zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Focus Employability Services is ontvangen of zoveel eerder als partijen feitelijk beginnen met uitvoering van de overeenkomst.
e. Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
f. De overeenkomst omvat al hetgeen tussen Focus Employability Services en opdrachtgever, uitdrukkelijk of stilzwijgend is overeengekomen, alsmede datgene dat uit de aard van de opdracht voortvloeit.
h. De opdrachtgever dient steeds tijdig alle gegevens en informatie aan te reiken die nodig/nuttig is voor een goede uitvoering van de opdracht. Hij staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem aan Focus Employability Services verstrekte gegevens en informatie. Ook indien deze van derden afkomstig zijn. De offerte, de kostenramingen, de aanvaarding van de opdracht en al hetgeen ter uitvoering daarvan is overeengekomen, is mede daarop gebaseerd.
i. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat bepaalde gegevens van hem kunnen worden opgenomen in een door Focus Employability Services daartoe ontworpen gegevensbestand. Focus Employability Services zal daarbij handelen conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
j. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders bepaald, betreffen de werkzaamheden van Koster Consultancy een inspanningsverplichting.
k. Als er sprake is van strijdigheid van bepalingen tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging dan geldt op dat punt het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

3. Verplichtingen van opdrachtgever
a Als voor de juiste uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is dat de werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever worden uitgevoerd, dan is deze gehouden om daarvoor kosteloos een deugdelijke geoutilleerde werkplek ter beschikking te stellen.
b. Opdrachtgever is verplicht om Focus Employability Services direct te informeren over feiten en omstandigheden die voor uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Tevens staat de opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Ook indien deze van derden afkomstig zijn.
c. De extra kosten en honoraria die voorvloeien uit het niet, niet tijdig of naar behoren, volledig ter beschikking stellen van gegevens of bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

4. Inschakeling derden namens de opdrachtgever.
a. Focus Employability Services is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de opdracht, ook namens en op kosten van de opdrachtgever diensten van derden te betrekken. Indien dat plaatsvindt dan zal zij de opdrachtgever daarvan in kennis stellen.
b. Het is mogelijk dat die derden hun aansprakelijkheid beperken. Het is Focus Employability Services toegestaan in een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5. Facturering en betaling
a. Betaling door opdrachtgever vindt, zonder aftrek, korting of verrekening plaats binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Focus Employability Services aan te wijzen bankrekening.
b. Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, heeft Focus Employability Services recht op vergoeding van de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de datum waarop het verschuldigde bedrag helemaal is voldaan.
c. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Focus Employability Services maakt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtgever, komen ten laste van opdrachtgever.

6. Vertrouwelijkheid
a. Focus Employability Services zal alle informatie van of over opdrachtgever waarvan wordt aangegeven dat deze geheim moet blijven of waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat deze geheim dient te blijven, vertrouwelijk behandelen en slechts met toestemming van de opdrachtgever ter kennis van derden brengen. Focus Employability Services spant zich in om te voorkomen dat derden zonder toestemming van deze informatie kennis kunnen nemen.
b. De door Focus Employability Services verstrekte syllabi, documentatie, informatie en adviezen gericht op specifieke cliënt van opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door de cliënt.
c. Tenzij Focus Employability Services daartoe schriftelijk toestemming geeft mag opdrachtgever documenten, adviezen en dergelijke die hij van Focus Employability Services voor intern gebruik heeft ontvangen, niet openbaar maken.

7. Klachten
Klachten met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Focus Employability Services kunnen schriftelijk aan Focus Employability Services kenbaar worden gemaakt binnen 14 dagen nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd.

8. Aansprakelijkheid
a. Focus Employability Services is nooit aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door de opdrachtgever.
b. Focus Employability Services is nimmer verplicht tot vergoeding van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of kansen, bedrijfsstagnatie en dergelijke.
c. De uitvoering van de opdracht door Focus Employability Services geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Focus Employability Services voor alle aanspraken van derden ter zake de uitvoering van de opdracht.

9. Annulering
a. Annulering van de opdracht door de opdrachtgever is slechts schriftelijk mogelijk en conform de voorwaarden en of termijn zoals aangegeven in de offerte c.q. opdrachtbevestiging van Focus Employability Services.
b. Indien de overeenkomst door de opdrachtgever is beëindigd vanwege een oorzaak die Focus Employability Services in redelijkheid niet kan worden aangerekend, heeft Focus Employability Services vanwege het ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies, recht op financiële compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

10. Professie
Focus Employability Services is lid van de Noloc, de vereniging voor loopbaanprofessionals.